ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกกิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและวคมามั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา จ้างพิมพ์สมุดบันทึกกิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและวคมามั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง