ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศเดินทางไปราชการ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศเดินทางไปราชการ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง