ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง