ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง