ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง