ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง