ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารและป้ายไวนิลประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศสตร์ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารและป้ายไวนิลประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศสตร์ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง