ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปอบรมโครงการฝึกอบรมยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเข้าสู่สังคม

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปอบรมโครงการฝึกอบรมยกระดับขีดสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง