ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา จ้างเช่าห้องประชุมจัดประชุมจัดทำ (ร่าง) มาตรการและแนวทางรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนในอนาคต จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา จ้างเช่าห้องประชุมจัดประชุมจัดทำ (ร่าง) มาตรการและแนวทางรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนในอนาคต จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง