ประกาศผู้ชนะการเสนรอคา ซื้อกระเป๋าพลาสติก และวัสดในการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนรอคา ซื้อกระเป๋าพลาสติก และวัสดในการจัดอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง