ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคำของบประมาณ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคำของบประมาณ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง