ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง