ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศและรุตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปร่วมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ให้แก่องค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยวิธ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศและรุตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปร่วมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ให้แก่องค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง