ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนฯ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนฯ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง