ประกาศผู้ชนะการเสนราอคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนราอคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง