ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง