ร่างประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่างประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง