ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปราชการ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปราชการ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง