ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และกระเป๋าประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงแผนตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และกระเป๋าประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงแผนตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง