ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง