ราคากลางโครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุระยะที่ 2 ภาคเหนือและภาคใต้

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคากลางโครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุระยะที่ 2 ภาคเหนือและภาคใต้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง