ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮล 8513 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮล 8513 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง