ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ จ้างผลิตสื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ จ้างผลิตสื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง