ประกาศผ็ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ "ผส ร่วมใจ BIG CLEANING DAY ป้องกันโรคโควิค-19" จำนวน 13 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผ็ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ "ผส ร่วมใจ BIG CLEANING DAY  ป้องกันโรคโควิค-19" จำนวน 13 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง