ขอบเขตของงานจ้างเอกชนเพื่อช่วยตรวจสอบบัญชีกองทุนผู้สูงอายุ ในส่วนภูมิภาคปี 2558 – 2560 จำนวน 10 จังหวัด และปี 2561 จำนวน 55 จังหวัด

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบเขตของงานจ้างเอกชนเพื่อช่วยตรวจสอบบัญชีกองทุนผู้สูงอายุ ในส่วนภูมิภาคปี 2558 – 2560 จำนวน 10 จังหวัด และปี 2561 จำนวน 55 จังหวัด 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง