ราคากลางโครงการจ้างจัดทำห้องจำลองอารยสถาปัตย์ (Uniersal Design) ด้วยวิธีประกวดราคาลิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคากลางโครงการจ้างจัดทำห้องจำลองอารยสถาปัตย์ (Uniersal Design) ด้วยวิธีประกวดราคาลิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง