รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน อาชีวบำบัด ระดับปฎิบัติงานหรือชำนาญการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฎิบัติการหรือชำนาญ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคระดับปฎิบัติงานและชำนาญงาน (รายละเอียดต

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์