ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการ วันที่ 10 พ.ค.62 เวลา 13.30 น,

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์