ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์