ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา 

อัตราเงินเดือนๆละ 10,000 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง