รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ จำนวน 1 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์