กรมกิจการผู้สูงอายุรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์