ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารทั่วไป (จ้างเหมา) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์