ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์