ประกาศราชชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์