รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 1 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์