"รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นเข้ารับการคัดเลือก และมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งของกรมกิจการผู้สูงอายุ"

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์