ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ

จำนวน 4 ตำแหน่ง 10  อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

   - ตำแหน่งเลขที่ 75 สังกัดกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ

   - ตำแหน่งเลขที่ 115 สังกัดกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

   - ตำแหน่งเลขที่ 43 สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

   - ตำแหน่งเลขที่ 44 สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

   - ตำแหน่งเลขที่ 86 สังกัดกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม

   - ตำแหน่งเลขที่ 87 สังกัดกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม

3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

   - ตำแหน่งเลขที่ 134  สังกัดกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

4.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

   - ตำแหน่งเลขที่ 110  สังกัดกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

   - ตำแหน่งเลขที่ 139  สังกัดกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

   - ตำแหน่งเลขที่ 149 สังกัดกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเฉพาะตำแหน่งตามไฟล์เอกสาร