รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานด้านโครงการคุ้มและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์