ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม  

2. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม สังกัดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์ฯ บ้านบางแค

4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล สังกัดศูนย์ฯ ยะลา

5. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง สังกัดศูนย์ฯ ภูเก็ต

รายละเอียดสถานที่ ตามไฟล์เอกสาร