ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กรณีนำรายชื่อฯ)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

(กรณี นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่ง มาคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ) 

1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ