ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

โดย ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ มารายงานตัว ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซนบี
ตามลำดับ ดังนี้

1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  ลำดับที่ 1

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ลำดับที่ 1

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ลำดับที่ 1

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ลำดับที่ 1-4

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ