ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นักวิชาการเงินและบัญชี และนิติกร

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์