ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 5 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 8,641 ครั้ง

ด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 

จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา
กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2564

++++++++++++++++++++++++++++++++

ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น

เนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งพี่เลี้ยง กลุ่มงานบริการ ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มีความคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มงาน การจ้าง และสถานที่รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (แนบท้ายประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564) 

โดยยกเลิกเฉพาะตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งพี่เลี้ยง กลุ่มงานบริการ ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) นอกนั้นให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย