ศปก.พม ครั้งที่ 14 / 2562 วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 14/2562

วันที่ 19  มีนาคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานที่ประชุม นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

การเลือกตั้งล่วงหน้า ณ  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศม์จังหวัดนครศรีอยุทธยา
ในวันที่
17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุให้ความสนใจมาเลือกตั้ง มีปัญหาเล็กน้อยในการนำสำเนาบัตรประชาชนมาใช้ในการเลือกตั้ง แก้ปัญหาโดยการกลับไปนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

  - หญิงชรา อายุ 99 ปี จังหวัดพิษณุโลก อาศัยอยู่กับหลาน แต่สู้ชีวิตไม่อยากเป็นภาระให้หลาน            ถีบรถซาเล้งขายกลัวยทอดมันทอด เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว

คลิปข่าวด้านผู้สูงอายุที่มีคนดูมากที่สุด

  • พม. แถลงข่าวการจัดงานวันผู้สูงอายุวันที่  10 เมษายน 2562

แถลงข่าวการดำเนินงานของพม.

  • พม. ประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง “สังคมสูงอายุ”

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 วันที่ 18 ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 259 เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จำนวน 14 ราย ในเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

           ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

  • รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) รายงานเรื่องการเลือกตั้งของผู้สูงอายุ           กรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศพส.บางแค อยุธยา นครพนม สงขลา และชลบุรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2562 ที่ผ่านมา และวันเลือกตั้งจริงในวันที่  24 มีนาคม 2562 โดยผู้สูงอายุให้ความสนใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมีผู้สูงอายุบางส่วนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากป่วยติดเตียง มีความพิการทางการมองเห็นการได้ยิน ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุได้ติดต่อและประสานงานแจ้งให้ทาง กกต.ทราบแล้ว

                  การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

- กรณี หญิงชรา อายุ 99 ปี จังหวัดพิษณุโลก อาศัยอยู่กับหลาน แต่สู้ชีวิตไม่อยากเป็นภาระให้หลาน
ถีบรถซาเล้งขายกลัวยทอดมันทอด เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว

- กรณี ยายอุ้มหลานวัย 1 ขวบ ถูกพี่เลี้ยงทำร้ายจนตาพิการ สมองบวม ตอนนี้ส่งสำนวนให้อัยการแล้ว และอยู่นะหว่างรอการสรุปสำนวนว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ โดยได้แจ้งให้ผู้เสียหายทราบขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
การให้การช่วยเหลือมีผู้บริจากเงินช่วยเหลือ 1 แสนบาท ผ่านบัญชีของยาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค การรักษาพยาบาล การให้คำแนะนำปรึกษา การจัดทำบัตรคนพิการ เพื่อให้เด็กให้สิทธิและสวัสดิการ

        ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- กรณีหญิงชรา อายุ 99 ปี จังหวัดพิษณุโลก อาศัยอยู่กับหลาน แต่สู้ชีวิตไม่อยากเป็นภาระให้หลาน
ถีบรถซาเล้งขายกลัวยทอดมันทอด เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว ฝากให้ทีม one home ลงพื้นที่ช่วยเหลือและรายงานผลการช่วยเหลือต่อไป

- ขอให้กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ส่งประเด็นสื่อที่น่าสนใจให้กรมที่เกี่ยวข้อง

 

                         ลงชื่อ นางสาวจรัญญา นิลเภตรา (แทน) หัวหน้าเวร