ศปก.พม ครั้งที่ 17 / 2562 วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 17/2562

วันที่ 23  เมษายน พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานที่ประชุม นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

  - หญิงชรา อายุ 71 ปี ป่วยมะเร็ง และต้อเนื้อ ดูแลหลานชายพิการทางสมอง มีฐานะยากจน ไม่มีบัตรประชาชน ที่จังหวัดอุดรธานี

  -  ชายวัย 62 ปี ลวงลูกสาว วัย 13 ปี และ 14 ปี ให้ชายวัย 65 ปี ล่วงละเมิดเพื่อแลกยาเสพติด ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คลิปข่าวด้านผู้สูงอายุที่มีคนดูมากที่สุด

  • พม. ติดเข็มกลัดดอกลำดวน นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล
  • พม. จัดงานวันผู้สูงอายุวันที่  10 เมษายน 2562

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 วันที่ 22 เมษายน 2562 จำนวน 236 กรณี เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จำนวน 23 ราย สอบถามในเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย

        ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

หญิงชรา อายุ 71 ปี ป่วยมะเร็ง และต้อเนื้อ ดูแลหลานชายพิการทางสมอง มีฐานะยากจน ไม่มีบัตรประชาชน ที่จังหวัดอุดรธานีฝากให้ทีม one home ลงพื้นที่ช่วยเหลือและรายงานผลการช่วยเหลือต่อไป

- ชายวัย 62 ปี ลวงลูกสาว วัย 13 ปี และ 14 ปี ให้ชายวัย 65 ปี ล่วงละเมิดเพื่อแลกยาเสพติด ช่วยเหลือและรายงานผลการช่วยเหลือต่อไป

- ให้ทำงานเชิงรุกมากว่าการตั้งรับ โดยใช้กลไกในการขับเคลื่อนงาน เช่น อพม. ร่วมดำเนินการให้งานขับเคลื่อนประสบความสำเร็จ และเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย

                               ลงชื่อ นางสาวอนัญญา อัตชู  หัวหน้าเวร