ศปก.พม ครั้งที่ 21 / 2562 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 21/2562

วันที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการ

    รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

    -

   รายงานการให้ความช่วยเหลือจาก พมจ.

   -

   รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 วันที่ 29 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 362 กรณี

  เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จำนวน 17 กรณี สอบถามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 ราย

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

  -

   ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ พม.

       นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย “ออมเวลา ปันสุข” ว่า หลังจากที่ ผส. ได้ร่วมกับ สสส. ภาคีเครือข่าย และชุมชน ดำเนินการโครงการธนาคารเวลาฯ นำร่องใน 42 พื้นที่ จาก 28 จังหวัด ขณะนี้ มีผู้สูงอายุมารับบริการกว่า 2,300 คน และมีจิตอาสาให้บริการประมาณ 2,000 คน

 ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

                           ลงชื่อ นางสาวอภิรชญา  ชัยติกุล หัวหน้าเวร                  

                                                                                                                                                                                                                                       นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ