ศปก.พม ครั้งที่ 22 / 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 22/2562

วันที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการ

    รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

    -

   รายงานการให้ความช่วยเหลือจาก พมจ.

   -

   รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 วันที่ 13 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 282 กรณี

  เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่ เรื่องอุบัติเหตุ ถูกทอดทิ้ง ภาวะยากลำบาก จำนวน 219 ข่าว สอบถามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 124 ราย

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

  -

   ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ พม.

       กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เปิดรับสมัครการประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip “ก้ม กราบ กอด” เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2562

 ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ใช้พื้นที่ ศปก.พม. ในการนำเสนอผลงานเด่นทางสังคม เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

- จัดทำเสื้อที่เป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวง

- การให้รางวัลคนทำดี เพื่อเชิดชูคนให้สังคมได้รับรู้

                           ลงชื่อ นางรินท์รพัชฐิ์ เที่ยงมิตร   หัวหน้าเวร  (แทน)                

                                                                                                                                                                                                                                       นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ