ศปก.พม ครั้งที่ 23 / 2562 วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 23/2562

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น .

ประธานที่ประชุม นายอภิชาติ  อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงฯ

    รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

    -

   รายงานการให้ความช่วยเหลือจาก พมจ.

   1. เด็กชายอาร์ม (นามสมมุติ) อายุ 12 ปี จังหวัดนครราชสีมา นักเรียนชั้น ป.6 อาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยาย ขอครูพักการเรียน เป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากต้องการออกมาดูแลน้อง 4 คน โดยน้องคนเล็กสุด อายุ 3 เดือน ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยทีม One Home และจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลมหาราช ซึ่งเมื่อคุณครูทราบเรื่อง จึงให้มีการ
เปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือ ปัจจุบันมีผู้บริจาคเงินเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของทั้งครอบครัวแล้ว และได้มีการปิดบัญชีดังกล่าว รวมทั้งมีการดูแลการเบิกจ่ายเงินจากทางโรงเรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง และเด็กชายอาร์มได้กลับไปเรียนตามปกติ โดยคุณยายเป็นผู้ดูแลหลานทั้งหมด

   2. เด็กหญิง อายุ 6 ปี จังหวัดอุดรธานี อาศัยอยู่กับย่าทวด วัย 84 ปี ป่วยเป็นโรคไต สายตาฝ้าฟาง อาศัย
เงินคนพิการ 800 บาท สำหรับเดินทางไปหาหมอและไปโรงเรียน มีการประสาน ทีม
One Home และได้เข้าไปช่วยเหลือกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

   รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน 2562 จำนวน 2,116 กรณี
เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 21 ราย

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

  -

 

 

 

 

   ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ พม.

    1. กรณีการรายงานข่าวจากเนชั่นทีวี วินจักรยานยนต์ที่เขตอุดมสุข กรุงเทพมหานคร ทะเลาะวิวาทกัน
ซึ่งปรากฏภาพคุณยายเร่ร่อนอยู่ในเหตุการณ์ โดยยายร้องเรียนผ่านสื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดูแล เนื่องจากตนไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะไฟไหม้บ้าน ลูกเสียชีวิต และเลิกรากับสามีมานานนับ 26 ปี ต้องการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินของรัฐจากบัตรประชารัฐ รวมรายได้ต่อเดือนประมาณ 1,000 บาท โดย พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าให้การช่วยเหลือคุณยายเรียบร้อยแล้ว

        ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้มอบนโยบายเป็นแนวปฏิบัติว่า เมื่อมีการช่วยเหลือแล้ว ให้มีการรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ ในส่วนภูมิภาคให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้แจ้งต่อสื่อที่นำเสนอข่าวว่าขอบคุณที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และสอดส่องผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้รับการช่วยเหลือ

    2. ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหารือแนวทางถ่ายโอนภารกิจในลักษณะการบริการประชาชน ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

    3. สกู๊ปรายการอาเซียนอินไซด์ ช่อง NBT นำเสนอเรื่องศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัย ในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ได้เห็นชอบตามที่ประเทศไทยนำเสนอ คือ 1) เป็นคลังสิ่งของเหลือและโลจิสติกส์ 2) ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัย 3) ศูนย์วัฒนธรรม และ 4) ศูนย์ฝึกอบรม โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถ
สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้

 ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. การดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ได้แก่

          1) ชายวัย 60 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จังหวัดนครสวรรค์

          2) เด็กหญิงกำพร้าอาศัยอยู่กับย่าทวด อายุ 84 ปี จังหวัดอุดรธานี

          3) เด็กชายวัย 9 ปี ป่วยเป็นน้ำในสมอง จังหวัดนนทบุรี

    ประธานมอบหมายให้ พมจ. แต่ละจังหวัด ติดตามให้ความช่วยเหลือ

2. กรณีมีการจำหน่ายบัตรสารพัดประโยชน์ จังหวัดขอนแก่น ฝากพื้นที่เฝ้าระวังเนื่องจากเป็นปัญหาสังคม
ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้ยากลำบาก ผู้ที่เข้าไม่ถึงข่าวสาร อาจถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ และเป็นอันตรายต่อร่างกาย

3. โครงการตลาดประชารัฐสร้างชุมชนและครอบครัว ควรคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม และการลดขยะในชุมชน

4. บทบาทนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ควรนำมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มาใช้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

                           ลงชื่อ นายมงคล  ยะภักดี   ผู้ช่วยหัวหน้าเวร                

                                                                                                                                                                                    นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ