ศปก.พม ครั้งที่ 26 / 2562 วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 26/2562

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น เลิกประชุมเวลา 11.30 น .

ประธานที่ประชุม นายจุติ  ไกรฤกษ์  รมว.พม.

    รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

    -

   รายงานข่าวสังคมทั่วไป

   -  ข่าวผู้สูงอายุ  286  ข่าว

   รายงานการให้ความช่วยเหลือจาก พมจ.

    -

   รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2,589 กรณี
เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 24 ราย

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

  -

    ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ พม.

  -  เมื่อวันที่  19 สิงหาคม  2562  นายจุติ  ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) โดยมี                    ปลัดกระทรวงฯ พม. และ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จากทั่วประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1.  เตรียมข้อมูลสถิติ การให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม

2.  สร้างเครือข่าย อพม. อผส. อสส. อพมก.“ขยายเครือข่าย อาสาสมัคร ที่ประสงค์ เป็น อาสาสมัคร”

3. กระทรวง พม. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้สถานที่โรงเรียนบางแห่งที่มีความพร้อม จัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น

4.  กระทรวง พม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ดูแล ให้มีคุณภาพ และให้จิตแพทย์เป็นผู้ประเมิน สภาพจิตผู้ดูแล

5.  กระทรวง พม. ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา เปิดรับนักศึกษาฝึกงานเชิงบริหาร มีหลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อสร้างให้นักศึกษารู้ปัญหาเข้าใจการทำงานด้านสังคม เกิดจิตอาสาทางสังคมเพิ่มขึ้น

6.  กระทรวง พม. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ

- บุคคลที่ไม่ได้ศึกษาในระบบ และประสงค์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

- สำรวจ สตรีและเยาวชน ที่ประสงค์ประกอบอาชีพอิสระ และจัดอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการ

                                                                     ลงชื่อ  นางสมพร  ตรวจมรคา  หัวหน้าเวร                

                                                                           นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ